Litigation funding in faillissement

april 2016

Dit is een zeer beknopte samenvatting van het artikel ‘Litigation Funding in faillissement’ van Rein Philips, managing director van Redbreast, dat oorspronkelijk is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI 2016/11). Lees het hele artikel hier.

In Australië is het market practice dat een curator in een faillissement eerst een offerte van drie litigation funders aanvraagt voordat hij namens de boedel een procedure start om een betwiste vordering te innen. In Engeland en Amerika is litigation funding ook gemeengoed. In Nederland is het nog lang niet zover, maar ook hier is procesfinanciering aan een opmars bezig, zowel in de praktijk als in de rechts- en rechtseconomische wetenschap.

De behoefte aan procesfinanciering om te procederen over een valide vordering is bij lege boedels evident, met uitzondering van de gevallen waar de Garantstellingsregeling een voordeliger alternatief biedt. Procesfinanciering kan echter ook om andere redenen dan geldgebrek een nuttige functie vervullen:

  1. procesfinanciering stelt de boedel in staat om het proceskostenrisico van een kostbare procedure over een betwiste vordering over te dragen aan een derde in ruil voor een vergoeding uit de opbrengst, terwijl de maximale opbrengst voor de boedel bij procesfinanciering hoger is dan bij verkoop;
  2. procesfinanciering maakt het mogelijk om het actief dat normaal gesproken voor een langdurige en kostbare procedure moet worden gereserveerd, tussentijds uit te keren; en
  3. de betrokkenheid van één of meer procesfinanciers kan een waardevolle toevoeging zijn aan de governance rondom de besluitvorming over het instellen van een vordering (zie voor de nuances paragraaf 5).

Voor de inhoud van een procesfinancieringsovereenkomst biedt de analogie met venture capital bruikbare aanknopingspunten op. Net als bij ieder project waar een externe investeerder bij wordt betrokken, is de voorafgaande uitwisseling en afstemming van relevante informatie, gezichtspunten en verwachtingen van beide partijen essentieel voor een geslaagde samenwerking.

Gerelatereerde publicaties