SFDR

Redbreast Associates N.V. (“Redbreast”) is een beheerder van beleggingsinstellingen. Dit betekent dat Redbreast binnen het bereik van duurzaamheidsregelgeving binnen de financiële sector valt. Deze regelgeving bestaat hoofdzakelijk uit:

  • De Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) (Verordening (EU) 2019/2088); en
  • De Taxonomie Verordening (Verordening (EU) 2020/852)

Op grond van deze regelgeving is Redbreast verplicht bepaalde informatie beschikbaar te stellen via haar website.

Integratie van duurzaamheidsrisico’s

Met “duurzaamheidsrisico” in de zin van de SFDR wordt bedoeld een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de beleggingen van een beleggingsinstelling kan veroorzaken.

Redbreast ondersteunt derden bij de beslechting van juridische geschillen (“zaken”, ieder een “zaak”) door, onder meer, het verstrekken van financiering voor de kosten van een rechtszaak (third party litigation funding). Voor iedere zaak wordt in principe een aparte beleggingsinstelling opgericht. Van iedere zaak wordt vooraf beoordeeld wat de haalbaarheid is en de mogelijke schadevergoeding c.q. het rendement. Het betreft dus altijd een specifieke zaak over een specifiek onderwerp. In de zaken die Redbreast financiert spelen duurzaamheidsrisico’s doorgaans geen rol. Voor zover er wel duurzaamheidsrisico’s zouden kunnen spelen, zal Redbreast die op voorhand (dat wil zeggen: voorafgaand aan de beslissing om te investeren in een bepaalde zaak) overwegen en meenemen in haar besluitvorming. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat wordt besloten niet te investeren in een zaak.

No principal adverse impact statement

Redbreast promoot met haar beleggingsinstellingen geen milieu- en/of sociale kenmerken (“licht-groen” in de zin van artikel 8 SFDR) en de beleggingsinstellingen hebben geen duurzame beleggingen als doelstelling (“donkergroen” in de zin van artikel 9 SFDR). Op het gebied van duurzaamheid beperkt Redbreast zich zodoende tot het beoordelen van de impact van mogelijke duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de beleggingsinstellingen, op de wijze zoals hierboven beschreven onder het kopje “Integratie van duurzaamheidsrisico’s”.

Redbreast houdt momenteel mede om deze redenen niet specifiek rekening met de mogelijke impact van investeringsbeslissingen op het gebied van milieu en sociale zaken, werkgelegenheid, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping en stelt daarom geen jaarlijkse “verklaring inzake de belangrijkste negatieve duurzaamheidseffecten” (ook wel principal adverse impact statement, hierna: PAI-verklaring) op. Dit is voornamelijk gebaseerd op de volgende redenen:

Het bovenstaande kan onder andere omstandigheden worden heroverwogen, bijvoorbeeld wanneer het beleggingsbeleid van Redbreast verandert.

Beloningsbeleid

Redbreast valt niet binnen het bereik van beloningsregels voor de financiële sector en is zodoende niet verplicht een beloningsbeleid te voeren. Het door Redbreast gevoerde beloningsbeleid voor medewerkers bevat geen prikkels die er toe zouden kunnen leiden dat duurzaamheidsrisico’s worden veronachtzaamd bij het nemen van beleggingsbeslissingen en bij het monitoren van de beleggingen.